pil Szwecja / Nowiny / 2015 / ... Szwecja.net
 

Niedziela, 27 września 2015 r.   00018

Polskie wybory w Szwecji
25 października 2015 r.

Poniżej publikujemy informacje o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, nadesłane przez Konsulat RP w Sztokholmie.

 

Szwecja, polsie wybory w Szwecji

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP
25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

1. Obwody głosowania:

Nr obwodu   Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
188  

Sztokholm I,
Wydział Konsularny Ambasady RP
Prästgårdsgatan 5
172 32 Sundbyberg

Mapa...

- lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego,
- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

189  

Sztokholm II,
Ambasada RP
Karlavägen 35
114 31 Stockholm

Mapa...

- lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

190  

Malmö,
Limhamns Folkets Hus
Linnégatan 61
216 14 Malmö-Limhamn

Mapa...

- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

191  

Göteborg,
Polonia Center / Związek Polskich Katolików Säveåns Strandgata 4
415 05 Göteborg

Mapa...

 

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015r. (niedziela) będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

UWAGA:
W Sztokholmie są dwie komisje obwodowe. Po wyborze komisji do spisu wyborców (konsulat lub ambasada) nie ma możliwości zmiany miejsca głosowania w dniu wyborów, tzn. osoba zapisana do komisji w ambasadzie nie może głosować w konsulacie lub odwrotnie.

Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku głosowania korespondencyjnego.  W przypadku głosowania korespondencyjnego gorąco proszę o uważne wybieranie komisji.

2. Głosowanie osobiste oraz korespondencyjne

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne za granicą nie prowadzą stałego rejestru czy spisu wyborców przebywających za granicą. Przed każdymi wyborami konsul właściwy terytorialnie sporządza nowy spis wyborców, dlatego niezwykle ważne jest, aby wyborcy mieszkający za granicą dokonali zgłoszenia do spisu wyborców przed każdymi wyborami. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Osoby chcące wziąć udział w głosowaniu powinny znajdować się w spisie wyborców. Spis prowadzony jest przez Konsula RP w Sztokholmie.

Prawo udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP ma obywatel polski, który:

a. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
b. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
c. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
d. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

UWAGA:

 1. Zgłoszenie do SPISU WYBORCÓW może zostać dokonane NAJPÓŹNIEJ na 3 DNI przed dniem wyborów, tj. 22 października 2015 r. (art.35§2 Kodeksu wyborczego) ;
 2. Chęć głosowania KORESPONDENCYJNEGO należy zgłosić NAJPÓŹNIEJ do 18 DNIA przed dniem wyborów, czyli do 7 października 2015 r. (art.53b§1 Kodeksu wyborczego).

Zgłoszenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

a. ustnie,
b. pisemnie pod adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie: Prästgårdsgatan 5
172 32 Sundbyberg
c. telefonicznie:
– z zagranicy +46 8 5057 50 64 lub 61
– ze Szwecji z tel kom. lub spoza Sztokholmu 08 5057 50 64 lub 61
– z tel. stacjonarnego w Sztokholmie 50 5750 64 lub 61
d. telefaksem: +46 8 5057 5074
e. e-mail: sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl
f. elektronicznie za pośrednictwem strony: ewybory.msz.gov.pl

Polecamy Państwu szczególnie tę ostatnią formę rejestracji, jako najwygodniejszą i najbardziej efektywną!

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

imię (imiona) i nazwisko;

 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
  numer PESEL;
 • miejsce pobytu wyborcy za granicą;
 • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz numer i datę jego wydania;
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku wyborców czasowo przebywających za granicą).

W przypadku osób chcących wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym dodatkowo:

 • oznaczenie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy
  (w obrębie okręgu konsularnego).

UWAGA:
Niezwykle ważne jest, aby dokonując zgłoszenia stosować dokładnie taką pisownię i podawać dokładnie takie dane, jakie widnieją w ważnym polskim dokumencie tożsamości (w dowodzie osobistym lub w paszporcie).

3. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców może zgłosić, NAJPÓŹNIEJ w 2. dniu przed dniem wyborami, tj. 23 października 2015 r., chęć uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwi mu oddanie głosu w dowolnym obwodzie do głosowania w kraju lub za granicą.

Wyborca może odebrać zaświadczenie, o którym mowa powyżej, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, można wysłać wyborcy zaświadczenie listem poleconym (w obrębie okręgu konsularnego).

 

nic

 

 

 

 

 

 

Informacje o sposobie głosowania

Książeczka do sejmu, filmik...

Numery list:

1. Prawo i Sprawiedliwość
2. PO
3. Partia Razem
4. KORWiN
5. PSL
6. Zjednoczona lewica
7. Kukiz'15
8. Nowoczesna Ryszarda Petru

Karta do senatu, filmik...

Więcej info

PKW na YouTubie...

 

 

 

Szwecja, anonse1

 

 

  

Barbara Sośnicka

Radca Minister, Konsul RP
Kierownik Wydziału Konsularnego
Ambasada RP w Sztokholmie

Informacje o wyborach parlamentarnych...

 

   
  

 

   
 

http://szwecja.net/NOW/fs-now/2015/PLwyborySejm.html