pil Szwecja / Nowiny / 2015 / ... Szwecja.net
 

Wtorek, 18 sierpnia 2015 r.   00023

Referendum Komorowskiego

Po przegranej w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Polsce, w maju 2015 roku, ubiegający się o reelekcję kandydat PO, prezydent Bronisław Komorowski, w panice ogłosił ogólnokrajowe referendum. Celem było przypodobanie się wyborcom Pawła Kukiza, kandydata bezpartyjnego, który uzyskał 21% głosów.

Głównym hasłem Kukiza było wprowadzenie w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych, tzw, JOW. Innym jego postulatem była likwidacja finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Dlatego dwa pytania referendalne dotyczą właśnie tych spraw. Decyza o referendum została natychmiast zatwierdzona przez senat, zdominowany również przez PO.

Sztuczka się nie udała, Komorowski przegrał wybory i Polska ma nowego prezydenta – Andrzeja Dudę, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Referendum Komorowskiego wywołuje wiele kontrowersji, wielu uważa, że pytania są nieprecyzyjne, nieaktualne, a nawet niekonstytucyjne. Mimo to zarządzone podczas kamoanii wyborczej referendum ma się odbyć.

Poniżej publikujemy oficjalne materiały Konsulatu Generalnego RP w Sztokholmie.

nic

 

  

Szwecja, konsulat generalny

 

   
  

OBWIESZCZENIE

KONSULA RP w SZTOKHOLMIE
z dnia 13 sierpnia 2015 r. ws referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Na podst. art. 16 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. "Kodeks wyborczy" (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. z 2015r. poz. 1145), Konsul RP w Sztokholmie podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

   
  

 

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji ds. Referendum

136

Kod pocztowy:

10-19 oraz 58-98

Sztokholm, Wydział Konsularny Ambasady RP

Prästgårdsgatan 5

172 32 Sundbyberg

- lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego,
- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

137

Kod pocztowy: 20-39

Malmö, Limhamns Folkets Hus

Linnégatan 61

216 14 Malmö-Limhamn

- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

138

Kod pocztowy: 40-57

Göteborg, Polonia Center / Związek Polskich Katolików

Säveåns Strandgata 4

415 05 Göteborg

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godzinach od 6:00 do 22:00.

 

 

Szwecja, kody pocztowe.

Kody pocztowew Szwecji, pierwsze dwie cyfry.

 

 

Głosowanie oraz głosowanie korespondencyjne

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne za granicą nie prowadzą stałego rejestru czy spisu wyborców przebywających za granicą. Przed każdymi wyborami konsul właściwy terytorialnie sporządza nowy spis wyborców, dlatego niezwykle ważne jest, aby wyborcy mieszkający za granicą dokonali zgłoszenia do spisu wyborców przed każdymi wyborami. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Osoby chcące wziąć udział w głosowaniu powinny znajdować się w spisie wyborców. Spis prowadzony jest przez Konsula RP w Sztokholmie.

Przypominamy, że prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który:

a. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
b. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
c. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
d. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

UWAGA:
– Zgłoszenie do SPISU WYBORCÓW może zostać dokonane NAJPÓŹNIEJ na 3 DNI przed dniem referendum, tj. 3 września 2015 r. (art.35§2 Kodeksu wyborczego) ;

– Chęć głosowania KORESPONDENCYJNEGO należy zgłosić NAJPÓŹNIEJ do 18 DNIA przed dniem referendum, czyli do 19 sierpnia 2015 r. (rozdz. 6a art.53b§1 Kodeksu wyborczego).

Zgłoszenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

a. ustnie,
b. pisemnie pod adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie: Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg
c. telefonicznie (46) 8 50 57 50 64 lub 61
d. telefaksem: (46) 8 50 57 50 74
e. e-mail: sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl
f. elektronicznie za pośrednictwem strony: https://ewybory.msz.gov.pl lub e-wybory.msz.gov.pl

Polecamy Państwu szczególnie tę ostatnią formę rejestracji, jako najwygodniejszą i najbardziej efektywną!

   
 

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

– imię (imiona) i nazwisko;
– imię ojca;
– datę urodzenia;
– numer PESEL;
– miejsce pobytu wyborcy za granicą;
– numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz numer i datę jego wydania;
– miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku wyborców czasowo przebywających za granicą).

W przypadku osób chcących wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym dodatkowo:
– oznaczenie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy (w obrębie okręgu konsularnego).

UWAGA: Niezwykle ważne jest, aby dokonując zgłoszenia stosować dokładnie taką pisownię i podawać dokładnie takie dane, jakie widnieją w ważnym polskim dokumencie tożsamości (w dowodzie osobistym lub w paszporcie).

Zaświadczenie o prawie do głosowania:

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców może zgłosić, NAJPÓŹNIEJ w 2. dniu przed dniem referendum, tj. 4 września 2015 r., chęć uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwi mu oddanie głosu w dowolnym obwodzie do głosowania w kraju lub za granicą.
Wyborca może odebrać zaświadczenie, o którym mowa powyżej, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, można wysłać wyborcy zaświadczenie listem poleconym (w obrębie okręgu konsularnego).

   
 

 

   
 
Konsul RP
( - ) Barbara Sośnicka