pil Szwecja / Nowiny / 2015 / ... Szwecja.net
 

Środa, 19 sierpnia 2015 r.   00038

Dziedziczenie w Unii

Od 17 sierpnia 2015 r. obowiązują w Unii Europejskiej nowe przepisy dotyczące dziedziczenia po osobach zmarłych będących rezydentami w krajach związkowych. Nowe regulacje obowiązują w większości krajów UE, w tym w Szwecji i Polsce.

Zmiany w sposobie dziedziczenia po osobach zmarłych będących rezydentami w krajach UE

Od 17 sierpnia 2015 r. zmieniły się zasady dotyczące dziedziczenia po zmarłych, których zgon nastąpił na terenie innego państwa Unii Europejskiej. Dotyczy to osób zmarłych, które w chwili śmierci posiadały centrum swoich interesów życiowych w jednym z krajów Unii Europejskiej będąc jednocześnie obywatelem innego państwa UE. Kwestie tę reguluje rozporządzenie Parlamentu i Rady UE nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku, które weszło w życie 17 sierpnia 2015 r. Zobacz tekst Rozporządzenia...

Od wejścia w życie rozporządzenia właściwym do rozpatrywania spraw spadkowych będzie sąd kraju w którym nastąpił zgon zakładając, że osoba zmarła posiadała tam swoje centrum interesów życiowych niezależnie od obywatelstwa zmarłego oraz tego gdzie znajduje się spadek. Oznacza to np. że w przypadku obywatela RP, który mieszkał na terenie Szwecji i tam zmarł, zostawiwszy nieruchomość w Polsce o tym czy zastosować przy procedurze spadkowej prawo polskie czy szwedzkie zadecyduje sąd szwedzki.

Spadkodawca może wybrać jakie prawo będzie miało zastosowanie w przypadku śmierci za granicą umieszczając odpowiedni zapis w testamencie lub w innej formie przewidzianej przez prawo państwa którego jest obywatelem bądź rezydentem.

Powyższe zmiany nie obowiązują na terenie Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie według nowych przepisów spadkobiorca będzie mógł uzyskać Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Będzie ono funkcjonowało w obrocie prawnym obok stwierdzenia nabycia spadku dokonywanego przez sąd oraz poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Poświadczenie jest aktem, który będzie potwierdzał prawa do spadku lub prawa do poszczególnych przedmiotów spadkowych, jakie przysługują spadkobiercom, zapisobiorcom, wykonawcom testamentów lub zarządcom spadku. Poświadczenie to będzie ważne we wszystkich krajach członkowskich UE. Każdy z krajów członkowskich będzie mógł samodzielnie ustalić, która instytucja wydawać będzie takie poświadczenia.

UWAGA: Przepisy nie zezwalają na wydawanie Europejskich Poświadczeń Spadkowych przez Konsula.

nic

 

Szwecja, anonse1

 

 

  

 

   
 
Konsul RP
Barbara Sośnicka