pil Szwecja / Nowiny / 2013 / ... Szwecja.net
Most na Olandię (Öland)
 

 

Marcin Wilk prezentuje swoje refleksje związane z pracą w Szwecji
i swoją walką o godne traktowanie zagranicznych pracowników. Wcześniejsze artykuły znajdziesz na str. Szwecja.net/wilk...

px

 

 Olandia.

 

Środa, 7 kwietnia 2013 r.   00023

Mit o państwie szwedzkim
cz. 11.

Jak wspominałem poprzednio, zgodnie z przepisami prawa powinnością pracodawców i pracowników jest współpraca mająca na celu stwo­rzenie właściwych warunków pracy. Ponadto, poza obowiązkiem obustronnego wywiązywania się z warunków określonych w umowie o pracę, pracodawca zobowiązany jest do stworzenia odpowiedniego środowiska pracy oraz eliminacji potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia.

Regulacje prawne dotyczące obowiązków spoczywających na pracodawcy, a odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny w miejscu zatrudnienia, znajdują się w Ustawie o środowisku pracy (Arbetsmiljölag 1977:1160). Art. 1 głosi, iż "celem ustawy jest zapobieganie chorobom i wypadkom w okresie trwania stosunku pracy, a także w inny sposób uzyskanie zdrowego środowiska pracy".

Niestety w Ölands Djurpark ustawa była przestrzegana wyjątkowo rzadko. Pracodawcy łamali ją na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez zaniechanie, czyli niedbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Po drugie, poprzez intencjonalne działanie wymierzone przeciwko pracownikom z Polski i Bułgarii. Zacznijmy więc po kolei…

Bezpieczeństwo à la Ölands Djurpark

Zarzuty o niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa mają różnoraki charakter. Po pierwsze, brak informacji na temat środowiska pracy oraz potencjalnych zagrożeń, a także jakichkolwiek szkoleń z zakresu BHP. W tym względzie ustawa nakłada na pracodawcę następujące obowiązki:

  • zapewnienie nabycia przez pracownika gruntownej wiedzy na temat warunków, w których praca się odbywa;
  • poinformowanie o zagrożeniach, jakie praca może za sobą pociągać;
  • upewnienie się, że pracownik otrzymał niezbędne szkolenia i że wie, jakie działania należy podjąć w celu uniknięcia zagrożeń w pracy;
  • zapewnienie, że tylko pracownicy, którzy otrzymali wystarczające instrukcje, uzyskują dostęp do obszarów, w których istnieje oczywiste ryzyko choroby lub wypadku, etc.

Przekazanie powyższych informacji jest warunkiem koniecznym, aczkolwiek niewystarczającym, do stworzenia odpowiedniego środowiska pracy. Dodatko­wym elementem z tym związanym jest zaplanowanie i zorganizowanie pracy w taki sposób, aby mogła być wykonywana w zdrowym i bezpiecznym środowisku. A już sam fakt, iż większość pracowników nie posiadała regularnych obowiązków, lecz były one przydzielane doraźnie, skutecznie to uniemożliwiało. Pracodawcy Ölands Djurpark nie przestrzegali więc nawet warunku wstępnego stworzenia odpowiedniego środowiska pracy.

Po drugie, zarówno stan techniczny narzędzi pracy, jak i pomieszczeń, w których była ona wykonywana, nie spełniał warunków określonych w ustawie. Znaczna część sprzętu była przestarzała i powinna być wycofana z użytku. Oto kilka przykładów:

  • maszyny, narzędzia i inne wyposażenie techniczne, jak pompy wodne czy kable, były uszkodzone oraz doraźnie łączone i izolowane;
  • traktory nie posiadały przeglądu technicznego;
  • urządzenia mechaniczne miały problemy z wyciekiem oleju, etc.

Ponadto pracodawca nie zapewniał odpowiedniego wyposażenia ochronnego w postaci masek, rękawic czy specjalnej odzieży, przeznaczonych do prac, w których używało się substancji szkodliwych dla zdrowia, jak np. dezynfekcja. Dodatkowym problemem były apteczki lekarskie z przeterminowaną zawartością.

Ustawa o środowisku pracy przewiduje ponadto, iż w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 5 osób, spośród pracowników powinna być powołana osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracy. W Ölands Djurpark nikogo takiego nie było…

Warto dodać, iż w Ölands Djurpark, ze względu na obecność dzikich zwierząt, niebezpieczeństwo było znacznie wyższe niż w innych miejscach pracy. Tym bardziej, z powodu nagminnego łamania przez pracodawców przepisów ustawy, istniało wysokie prawdopodobieństwo wypadków, a w konsekwencji zagrożenie zdrowia i życia.

Ustawa o środowisku pracy, poza celem prewencyjnym zapobiega­jącym szkodli­wym czynom i zjawiskom, ma jeszcze jeden wymiar. Nakłada na pracodawcę obowiązek stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju osobistego i zawodowego pracowników, a także, łącznie z Ustawą o przeciwdziałaniu dyskryminacji, zakazuje molestowania pracowników. Jednak przepisy odnoszące się do tej części również były nagminnie łamane.

nic Marcin Wilk

Marcin Wilk.

Mit o państwie szwedzkim
Część 1.
Część 2.
Część 3.
Część 4.
Część 5.
Część 6.
Część 7.
Część 8.
Część 9.
Część 10.
Część 11.

 

Szwecja, anonse1

 

Szwecja, anonse1

 

 

nic
Marcin Wilk
mw@szwecja.net

Na tym kończymy rozważania o szwedzkich doświadczeniach Marcina Wilka. Ze względów zdrowotnych Marcin nie może niestety kontynuować swoich opowieści. Redakcja nie odpowiada za wyrażane przez autora twierdzenia i opinie. Ewentualne pytania w sprawach dotyczących warunków pracy w Szwecji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji: info@Szwecja.net.

 
 

px
*Ölands Djur- och Nöjespark – Park rozrywki i zoo na wyspie Öland. Djur = zwierzę; Nöje = rozrywka.