Szwecja / +Info / UE /...      
 

15-12-2005.  ==

Szwedzka opłata unijna

Udział Szwecji w budżecie Unii Europejskiejosiągnął w 2004 roku 25,6 mld SEK. Na rok 2006 jest przydzielone 28,1 mld SEK w budżecie krajowym.

Państwa członkowskie otrzymują potem różnego rodzaju dotacje ze wspólnego budżetu. Większość wpływów powrotnych jest przeznaczone dla rolnictwa oraz programów rozwoju regionalnego.
Szwecja jest płatnikiem netto, to znaczy, że wpłaca więcej do kasy Unii niż otrzymuje spowrotem.

Całkowita kwota dotacji dla Szwecji wynisła 11,6 mld SEK w roku 2004. Natpłata wyniosła więc aż 14 mld SEK (ok. 1,6 mld Euro).

Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że udział rolnictwa w szwedzkiej gospodarce jest bardzo mały, ok. 2%, a także różnice między bogatymi i uboższymi regionami Szwecji są znzcznie mniejsze niż w innych krajach UE, podczas gdy fundusze rozwoju rolnictwa i regionów stanowią główne pozycje dotacji unijnych.

Szwedzka opłata członkowska UE, miljony SEK

  2004 Przydział 2005 Propozycja 2006 Założenia 2007
Opłata do budżetu UE 25 563 26 802 28 066 29 660
Wchodzą opłaty:        
- celnaa 2 662 2 799 3 251 3 512
- rolna 210 111 257 278
- zależna od VAT 3 420 3 444 3 742 3 939
- zależna od DNB* 18 998 19 966 20 377 21 492
- na rzecz rabatu WB** 273 383 439 440

 

*DNB - Dochód Narodowy Brutto = Produkt Krajowy Brutto (PKB) - Dochód netto z zagranicy, cyli saldo wynagrodzeń od inwestycji bezpośrednich i portfelowych oraz pozostałych dochodów i odsetek.

**Rabat WB - Rabat Wielkiej Brytanii.

W 1984 roku Margaret Thatcher wytargowując dla Wielkiej Brytanii rabat od składki UE. Brytyjski rabat to dwie trzecie wpłat netto do unijnego budżetu. W latach 1997-2003 wart był średnio 4,6 mld euro. W ubiegłym roku sięgnął 5,3 mld euro. W latach 2007-2013 wyniesie on średnio 7,7 mld euro - jeżeli nie zostanie zmniejszony. Na rabat składają się wszystkie 25 krajów Unii.