Szwecja.net /+INFO/Pobyt i Praca/Lekarze 00956   styczeń'05
 

2005.02.05

Praca w Szwecji dla polskich lekarzy

Wiele formalności związanych z rozpoczęciem pracy w Szwecji przez polskich lekarzy zostało znacznie uproszczonych. Nie oznacza to jednak, że przedsięwzięcie jest bezproblemowe. Aby rozpocząć pracę w Szwecji potrzebne jest uzyskanie szwedzkiego dyplomu lekarza oraz biegła znajomość, w mowie i piśmie, szwedzkiego języka potocznego oraz medycznego. Potem trzeba znaleźć pracodawcę.

W związku z ubiegłorocznym powiekszeniem Unii Europejskiej o 75 mln ludzi, znaczna cześć rządów dotychczasowych państw członkowskich postanowiła chronić swoje rynki pracy przed napływem pracowników z nowych państw Unii. Według obowiązujących ustaleń, każde z państw członkowskich może przez najbliższe 7 lat stawiać przeszkody w wolnej migracji siły roboczej z krajów byłego obozu socjalistycznego. Z prawa tego nie skorzystały Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja. Pozostałe państwa wprowadziły wstępne ograniczenia na okres od dwóch do pięciu lat, zastrzegając sobie prawo do ich przedłużenia.

Szwecja kieruje się w stosunku do Polaków, zasadami obowiązujacymi w krajach które podpisały umowę ESS (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria). Streszczając, zasady mówią, że obywatele krajów z obszaru ESS mają prawo do pobytu w dowolnym innym kraju tego obszaru przez trzy miesiące. Osoba poszukująca w tym okresie pracy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez kraj swojego pochodzenia. Po upływie trzech miesięcy wymagane jest zezwolenie na pobyt. Zezwolenie to wydawane jest w Szwecji przez Migrationsverket. Dostaje je osoba mogąca zagwarantować swoje utrzymanie na terenie danego kraju.

Po otrzymaniu stałej pracy na więcej niż rok, wydawane jest zezwolenie na pobyt, na pięć lat. Jeżeli gwarantowany okres zatrudnienia jest krótszy niż jeden rok, otrzymuje się zezwolenie na ten okres czasu, na jaki gwarantowane jest zatrudnienie. Osoba otrzymująca prawo do pobytu ma takie same prawa jak obywatele kraju, w którym się przebywa czasowo. Dotyczy to zarówno warunków pracy, płacy jak i ubezpieczeń społecznych. Więcej na ten temat w dziale Pobyt i praca.

Uzyskanie szwedzkiego dyplomu lekarza jest przedsięwzięciem stosunkowo prostym. Należy przesłać do szwedzkiego Ministerstwa Zdrowia (Socialstyrelsen) wypełniony jednostronicowy formularz, który jest dostepny na stronach internetowych Socialstyrelsen (formularze). Do formularza należy załączyć kopię polskiego dyplomu, kopię paszportu oraz oryginał zaświadczenia stwierdząjacego że ma się niczym nieograniczone prawo wykonywania zawodu na terenie Polski. Zaświadczenie nie może być starsze niż trzy miesiące, ma być napisane po angielsku lub przetłumaczone przez przysięgłego tłumacza na angielski lub szwedzki. Powinno załączyć się także spis dotychczasowych osiągnięć zawodowych. Zgodność kopii z oryginałem ma być potwierdzona przez odpowiedni urząd, organizację zawodową lub notariusza. Po kilku miesiącach dostaje się ze Sztokholmu list ze swoją nową szwedzką legitymacją lekarza. Uznanie polskiego dyplomu lekarza następuje więc w sposób automatyczny. Proces potwierdzenia dyplomu ma na celu nie tyle wykazanie, że dany lekarz ma odpowiednie kwalifikacje, co raczej stwierdzenie, że nie ma przeszkód w wydaniu dyplomu.

Dawne, stosunkowo trudne egzaminy z języka szwedzkiego, zostały zniesione. Uznanie czy dany lekarz zna szwedzki, w stopniu wystarcząjącym do podjęcia pracy, należy obecnie do pracodawcy. W praktyce jednak, pracodawca wymaga naogół przedstawienia zaświadczenia o odbyciu odpowiedniego kursu językowego. Najczęściej wymagany jest któryś z kursów: co najmniej dostateczna ocena z kursu B w gimnazjum, zaliczenie któregoś z organizowanych przez uniwersytety kursów języka szwedzkiego, zaliczenie uniwersyteckiego testu językowego Tisus, albo owocne ukończenie równoważnego kursu językowego, organizowanego przez innego, uznanego organizatora kursow językowych, np. Folkuniversitetet.

Znalezienie miejsca pracy w Szwecji, znając język szwedzki i mając szwedzką legitymację lekarza, jest najłatwiejsze w północnych rejonach kraju. Szczególnie poszukiwani są lekarze domowi, psychiatrzy, radiolodzy i anestezjolodzy.

Szwecja, anonse1

 

Głównym problemem w całym przedsięwzięciu wydaje się być język szwedzki. Jest on wprawdzie niezbyt skomplikowany, jednak, przed podjęciem pracy, musi być opanowany na stosunkowo wysokim poziomie. Najlepszą metoda nauki obcego języka jest wyjazd do danego kraju i nauka języka na miejscu. Koszty utrzymania w Szwecji są jednak bardzo duże, więc nie zawsze będzie to najbardziej ekonomiczny sposób.

Dr Med. Janusz Kasina
j@kasina.pp.se

 

 

Zobacz również:
Pobyt i praca - przepisy