+INFO/Pobyt i Praca/Przepisy dla obywateli UE   00988  05.05.2005
 

Zezwolenie na pobyt i pracę w Szwecji

Przepisy prawne dla obywateli państw UE

Od maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej i obywateli polskich obowiązują te same przepisy co obywateli innych krajów unijnych.

Trzy miesiące

Od 1 stycznia 1994 roku obowiązują w Szwecji przepisy wynikające z umowy międzynarodowej o EOG*, podpisanej między krajami UE oraz krajami EFTA, w tym Szwecji.

Według tej umowy obywatele krajów członkowskich UE/EOG mogą bez żadnych pozwoleń wjechać do Szwecji na okres trzech miesięcy, aby pracować, studiować lub prowadzić działalność gospodarczą. Muszą oni jedynie posiadać ważny paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo.

Różnica dla obywateli polskich polega przede wszystkim na możliwości legalnej pracy najemnej w ciągu trzech miesięcy. Bezwizowy wjazd, trzymiesięczny pobyt oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w tym czasie istnieje już dziś.

Dłużej niż trzy miesiące

Po upływie trzech miesięcy wymagane jest zezwolenie na pobyt, nawet od obywateli krajów UE. Podanie do urzędu migracyjnego mogą oni składać będąc już w Szwecji. Pozwolenie na pobyt można otrzymać na zasadach umowy EOG lub na zasadach prawa o obcokrajowcach -- Utlänningslagen.
Wniosek Można składać o pobyt stały lub czasowy. Oba dają prawo wielokrotnego przekraczania granicy w terminie ich ważności.

Obywatelom krajów EOG, nie można odmówić prawa do pobytu w Szwecji. o ile spełniają pewne warunki, określone w rozdz. 3 §5a UtlF. O tych warunkach poniżej. Generalnie można powiedzieć, że jeżeli jest rozwiązany problem utrzymania, masz prawo do pobytu i pracy w Szwecji w ciągu pięciu lat. Po upływie tego okresu jest ono weryfikowane. Członkowie rodziny obywatela EOG mają w zasadzie te same prawa, niezależnie jakie posiadają obywatelstwo (rozdz. 3 § 5 b, UtlF).

Od obywateli UE/EOG nie jest wymagane pozwolenie na pracę. Mogą więc oni podjąć pracę w Szwecji, nawet w czasie oczekiwania na decyzję urzędu. To samo prawo mają członkowie ich rodzin, niezależnie jakie posiadają obywatelstwo.

Na zasadach EOG - jakie papiery?

Jeżeli składasz podanie o pozwolenie na pobyt, na zasadach umowy EOG (eng: EEA; se: EES), wypełniasz blankiet "Podanie o pozwolenie na pobyt dla obywateli UE/EOG oraz ich rodzin", (se: Ansökan om uppehållstillstånd för EU/EES-medborgare och deras anhöriga; eng: Applicationfor residence permitfor EU/EEA-citizen and their families).

Do podania należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oraz dokumenty potwierdzające, że spełniasz niezbędne warunki, w którejś z następujących kategorii.

Pracownik najemny
— Wystawione przez pracodawcę, zaświadczenie o zatrudnieniu, z którego wynika forma i okres zatrudnienia. Zaświadczenie ma być napisane i podpisane przez pracodawcę i musi zawierać: imię i nazwisko pracodawcy, adres, telefon oraz osobę kontaktową. Jeżeli okres zatrudnienia jest dłuższy niż 1 rok, otrzymasz pozwolenie na 5 lat; jeżeli krótszy, to pozwolenie będzie na taki sam okres, jak zatrudnienie (potem można pozwolenie przedłużyć).

Usługobiorcy i usługodawcy (bez własnej firmy konsultanci, frilanerzy, artyści itp.)
— umowę, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający rodzaj i okres trwanie usług. Pozwolenie można dostać na taki sam okres.

Działalność gospodarcza
— dowód rejestracyjny firmy oraz/lub inne dokumenty stwierdzające, że prowadzisz działalność gospodarczą w swoim kraju.

Uczniowie i studenci
— zaświadczenie o przyjęciu do szwedzkiej szkoły, na kurs o poziomie minimum gimnazjalnym. Musisz wykazać, że masz zabezpieczone utrzymanie oraz, że masz całkowite ubezpieczenie chorobowe, ważne w Szwecji. Możesz otrzymać pozwolenie na pobyt tak długi jak twoja nauka.

Emeryci
— muszą mieć emeryturę w wysokości minimum 6980* SEK miesięcznie (ca 3500 PLN).

Pozostali
— Praktycznie każdy, kto wykaże, że posiada wystarczające środki utrzymania może otrzymać pozwolenie na pobyt w Szwecji. Pozwolenie jest wydawane na 5 lat ale może być odwołane jeżeli okaże się, że nie możesz dalej sam się utrzymywać.

Na zasadach prawa o obcokrajowcach

Niektórzy obywatele UE/EOG nie mogą dostać pozwolenia na pobyt ze względu za koligacje rodzinne i pararodzinne, na zasadach umowy EOG. Występują oni wówczas o pozwolenie na zasadach prawa o obcokrajowcach — Utläningslagen.

Dotyczy to np. następujących osób:
- osoby przebywające w trwałym związku z obywatelem szwedzkim, a także jego dzieci,
- konkubinę obywatela UE/EOG,
- osoby przebywające w trwałym związku z obywatelem spoza UE/EOG.
Przepisy w tych wypadkach są dosyć skomplikowane. Mają one przede wszystkim na celu zapobieganiu imigracji poprzez fikcyjne związki. Szerzej opiszemy te przepisy już wkrótce.

Blankiety

... można zamówić w urzędzie migracyjnym
Migrationsverket, distributonen
601 70 Norrkłping
distributionen@migrationsverket.se
tel. +46 (0)11 15 63 77

Blankiety w formacie PDF.
- Podanie o pobyt dla obywateli EU/EES oraz ich rodzin: svenska, english

 

opr: rn //styczeń 2004, ostatnia zmiana 05.05.2005
© rn@szwecja.net


Zobacz również obecną informację urzędu migracyjnego po polsku

Szwecja, anonse1

 

Szwecja, anonse1

 

 

Utlänningslagen* -- utläning=obcokrajowiec; lag=prawo

Utlänningsförordningen* -- förordning=rozporządzenie.

EEA* = EOG* = EES* = Europejski Obszar Gospodarczy (eng: EEA - European Economic Area; se: EES - Europeisak Ekonomiska Samarbetsområdet). Obowiązuje od 1 stycznia 1994 roku, stworzony na podstawie układu podpisanego 2 maja 1992 roku w Oporto, w Portugalii. Członkami EEA zostały wszystkie państwa Unii Europejskiej, tj. Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Wielka Brytania i Włochy oraz 5 państw EFTA, tj. Finlandia, Austria, Islandia, Norwegia i Szwecja. EEA przyjmuje swobodny przepływ towarów, osób, kapitałów usług oraz jednolite zasady konkurencji. Oznacza to uznawanie wszystkich dyplomów, podróże bez wiz, zamieszkiwanie i podejmowanie pracy bez ograniczeń, możliwość inwestowania na terenie EEA.

6980* Dane z kwietnia 2003.

_______________________

Źródła: Utlänningslag (1989:529) - tekst źródłowy; publikacje Migrationsverket, Utlänningsnämnden, AMS.

Szwecja, anonse1