Fragment Przewodnika po rynku szwedzkim, opracowanego przez Wydział Ekonomiczno Handlowy Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Sztokholmie, www.polcommerce.com. Całe opracowanie można zatankować w formacie PDF.

 

Polsko-szwedzka współpraca gospodarcza

Ogółem w całym roku 2001 obroty handlowe pomiędzy Polską a Szwecją osiągnęły wielkość 23.046,8 Mln SEK, co oznacza wzrost o prawie 5% w stosunku do 2000r.

Osiągnięte w 2001r. bardzo wysokie tempo wzrostu polskiego eksportu do Szwecji korzystnie wpłynęło na wielkość ujemnego salda obrotów towarowych. Na koniec 2001r. saldo hz w obrotach ze Szwecją wyniosło -2.489,6 mld SEK, co w porównaniu z 2000r. oznacza jego zmniejszenie o prawie 45%.

Analizując strukturę towarową wymiany ze Szwecją widać wyraźnie pozytywne zmiany. W 2001r. w polskim eksporcie do Szwecji miał miejsce znaczny, bo aż o 6,8 pkt procentowych wzrost udziału maszyn, urządzeń i środków transportu w porównaniu z 2000r. Aktualnie udział tej grupy towarowej w eksporcie do Szwecji wynosi 35,0% i możemy mówić o zbilansowaniu obrotów pomiędzy Polską a Szwecją w zakresie produktów o wysokim stopniu przetworzenia. Kolejnym pozytywnym elementem jest spadek udziału w eksporcie do Szwecji towarów o niskim stopniu przetworzenia. Dotyczyło to w szczególności paliw i produktów chemicznych.

Spośród największych wartościowo pozycji towarowych w polskim eksporcie do Szwecji pierwsze i trzecie miejsce zajmują paliwa do silników odrzutowych i oleje ropy naftowej. Niemniej jednak na drugiej pozycji pojawiły się samoloty i statki powietrzne o ładowności powyżej 15.000kg. Na kolejnych miejscach w polskim eksporcie do Szwecji znajdują się meble i to zarówno tapicerowane jak i drewniane oraz części do mebli do siedzenia. Znaczącą pozycję pod względem wartościowym spośród artykułów przetworzonych zajmują kable, urządzenia odbiorcze dla TV, przewody elektryczne oraz elektryczny sprzęt do telefonii i telegrafii przewodowej.

W imporcie towarów ze Szwecji do Polski w 2001r. na pierwszych pozycjach znajdowały się następujące towary: energia elektryczna, papier, tektura, wata celulozowa, leki, części do aparatów dla systemów przewodowych, ciągniki drogowe.

Wyrazem wzrastającego zainteresowania Szwedów naszym krajem oprócz odnotowanego w ostatnich dwóch latach wysokiego tempa wzrostu polskiego eksportu do Szwecji jest również dynamiczny wzrost szwedzkich inwestycji w Polsce. Według danych Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych na koniec 2001r. wartość szwedzkich inwestycji bezpośrednich (powyżej 1mln USD) wyniosła 2.312,1 mln USD. Oznaczało to 14% wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2000r. Chociaż w roku ubiegłym tempo wzrostu inwestycji szwedzkich w Polsce nieco spadło w stosunku do 2000r., w dalszym ciągu pozycja Szwecji jako inwestora zagranicznego nie zmieniła się i kraj ten znajduje się na 8 pozycji wśród inwestorów zagranicznych w Polsce, chociaż jeszcze w 1999r. znajdował się na 12 miejscu. Do sytuacji tej w znacznej mierze przyczyniły się inwestycje takich firm jak: Vattenfall, Telia AB, Nordbanken AB, IKEA, Interceluloza AB.

Ze względu na utrzymujący się w Polsce dobry klimat inwestycyjny, a także rosnące zainteresowanie ze strony przedsiębiorców szwedzkich, należy się spodziewać dalszego wzrostu inwestycji szwedzkich w Polsce, w pierwszym rzędzie ze strony dużych koncernów.

Poprawy w stosunkach gospodarczych pomiędzy Polską a Szwecją należy upatrywać w przyjętych ostatnio przez Polskę ustawach dostosowujących prawo gospodarcze Polski do standardów europejskich takich jak: ustawa o zgodności (certyfikacji), ustawa Prawo działalności gospodarczej, ustawa o pomocy publicznej.

Pewne ożywienie w stosunkach gospodarczych może spowodować podpisane we wrześniu 2000r. porozumienie w sprawie liberalizacji handlu artykułami rolnymi. Wymienione regulacje prawne powinny usunąć ostatnie bariery w rozwoju bilateralnej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Szwecją, jednakże nie zwalnia to strony polskiej od spełnienia kilku podstawowych wymogów, a mianowicie:
- wzrostu konkurencyjności polskiej oferty eksportowej
- prowadzenia działalności promocyjnej wśród firm szwedzkich i informacyjnej o możliwościach rynku szwedzkiego wśród firm polskich
- podjęcia działań w celu poprawy niekorzystnej struktury eksportowej
- wykorzystania finansowo-kredytowych instrumentów wspierania polskiego eksportu
- przełamywania stereotypów i usuwaniu barier administracyjno-technicznych

 


Zobacz też: Polski eksport do Szwecji 1998-2002, oraz Polski import ze Szwecji 1998-2002 - szczegółowe dane w.g. źródeł szwedzkich.

Szwecja Polen