Bogactwa naturalne

Szwecja ma duże zasoby lasów iglastych, rudy żelaza, uranu i innych minerałów. Ruda żelaza, pozyskiwana w kopalniach mieszczących się daleko na północy, trafia przede wszystkim na rynki zagraniczne. Lasy świerkowe i sosnowe dostarczają surowca przemysłowi drzewnemu i papierniczemu.

Powierzchnia nieruchomości leśnych w Szwecji wynosi 22,7 ha.
Struktura własności lasów:
51% - własność prywatna, osoby fizyczne,
25% - własność prywatna, spółki akcyjne,
6% - pozostali prywatni właściciele,
8% - własność państwowa,
1% - pozostali właściciele publiczni.

Wobec braku złóż ropy naftowej czy węgla kamiennego rozwinięto w Szwecji bardzo mocno system elektrowni wodnych. Do tego istnieją tutaj doskonałe warunki naturalne -- duża ilość wartkich rzek na północy kraju. Tania energia elektryczna miała decydujący wpływ na szybki rozwój przemysłu w Szwecji.

Jednak największym źródłem energii elektrycznej są elektrownie atomowe. 12 elektrowni atomowych porywają ok. 50% całego zapotrzebowania na energię elektryczną, co stanowi 15% krajowego bilansu energetycznego. Ponad 40% łącznego zapotrzebowania energetycznego Szwecji pochodzi z importu ropy, a 7% z importu węgla kamiennego i koksu. Pozostałe źródła to paliwa biologiczne, torf, odpady itp.